Location

Boxing:

6:00pm Wednesday @ Alexis Arguello Gym, 6 Edward Street, Bondi.